13. 02. 2024

/

7 min. čtení

/

Quartier

13. 02. 2024

Na březích to žije

V zahraničí se setkáváme s vynikajícími příklady péče o řeky a jejich břehy, které by mohly sloužit jako inspirace i pro Hradec Králové. Proto vznikl spolek Živé řeky, jehož aktivita může být cestou k rehabilitaci vztahu s našimi řekami.

MĚSTO SPOJENÉ ŘEKAMI

Hradec Králové, město spojené řekami Labem a Orlicí, má jedinečný potenciál stát se ještě atraktivnějším místem pro život, rekreaci i cestovní ruch. Jak? Rozvojem volnočasových aktivit, podporou individuálních komerčních aktivit vhodných pro řeky, ale také správným směřováním stavebního rozvoje a environmentálních regulací v jejich blízkém okolí. „V Hradci Králové máme nebývalý potenciál spočívající ve dvou řekách protékajících centrem města. Jejich okolí je už teď vyhledávaným místem pro trávení volného času místních i návštěvníků. Kolem Labe v lokalitě nově vybudované lávky se připravuje několik zajímavých stavebních projektů, které tuto část města a s ním i blízké okolí řeky změní. Stále je také na pořadu dne debata o rekreačním využití obou řek a také o splavnění Labe pro výletní a městskou hromadnou dopravu. To je jen několik z mnoha momentů, které nás přesvědčily, že právě teď je ten pravý čas přijít s iniciativou spojující odbornou veřejnost, veřejnou správu a občanské aktivity v zájmu učinit z Labe a Orlice tady u nás skutečně živé řeky,“ vysvětluje iniciátor projektu Živé řeky, hradecký poslanec Pavel Staněk.

PARTNERSTVÍ A DISKUSE

Stejnojmenný spolek, který založil společně s krajinářským architektem Tomášem Jiránkem, se stává stěžejním hráčem ve vytváření udržitelného a harmonického říčního prostředí v Hradci Králové. Jeho mise? Otevřít veřejnou diskusi o hodnotě a využití řek a zároveň aktivně spolupracovat s městskými orgány a odborníky. Tímto partnerstvím se snaží integrovat řeky do plánování a rozvoje města, přičemž klade důraz na jejich ekologické, rekreační a estetické hodnoty. Jaký je přesně jejich přístup? Pracovat ruku v ruce s městskými úřady a odborníky z oblasti urbanismu, krajinářského urbanismu, krajinářské architektury a v neposlední řadě ekologie a hydroinženýrských profesí. Tato spolupráce má za cíl vytvářet projekty, které podporují udržitelné využití řek a jejich okolí. Ať už jde o vytváření zelených koridorů, rekreačních a odpočinkových zón nebo o zlepšování infrastruktury pro lepší přístup k řekám, hlavní je vytvořit prostředí, kde se krajina a město mohou vzájemně doplňovat a obohacovat. „Jde nám skutečně o znovuzrození energie, která byla mnoha jinými v Hradci Králové již vynaložena. Jde nám o společné téma, o společné zájmy ve vztahu města a řeky. Vztahový trojúhelník řeka – krajina – město je potřebné vidět jako holistickou medicínu. Tělo bude tehdy zdravé, pokud bude zdravá a vyrovnaná duše. Vím o mnoha mimořádně zajímavých nápadech královéhradeckých architektů. Chceme je sdílet, prezentovat a hledat nápady další. Kvalita našeho města je s řekami zásadně spjata“, dodává Tomáš Jiránek.

TŘÍDIMENZIONÁLNÍ PŘÍSTUP

Pro proměnu městských řek v pulzující části městského života je klíčový třídimenzionální přístup. Jak si to představit? Jde o kombinaci přírodních a urbanistických prvků, která hledá harmonii mezi krajinou a městem ve prospěch lidí a životního prostředí. Začněme s krajinou. Tady jde o to pochopit řeky nejen jako vodní toky, ale jako klíčovou součást širšího ekosystému. Jaký mají vliv na hydrologii, ekologii, jak zapadají do celkové krajiny? Chápeme řeku jako živý organismus, který je neoddělitelný od svého okolí. Poté se podívejme na město. Jak můžeme řeky začlenit do městského plánování a rozvoje? Jak mohou pomoci zlepšit městské prostředí, poskytovat rekreační možnosti, sloužit jako dopravní cesty nebo estetické prvky? Jak mohou řeky pomoci řešit městské problémy jako povodně nebo znečištění? A nakonec se soustřeďme na konkrétní místa. Jak můžeme jednotlivé plochy podél řek nejlépe využít pro potřeby komunity, rekreaci, ochranu přírody? Jde o vytváření parků, stezek, rekreačních prostorů, které lidem umožní přímý kontakt s řekou a jejím okolím. Tento třídimenzionální přístup nám umožní uchopit potenciál městských řek v celé jeho šíři a hloubce. „A představme si například situaci, že Labe se stane součástí systému městské hromadné dopravy. Že nastoupíte na říční taxi v Předměřicích a dojedete do práce nebo do divadla ke Kotěrovu muzeu”, pokládá řečnickou otázku Pavel Staněk.

STAVEBNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

Při stavebním a urbanistickém rozvoji měst musíme myslet na harmonii s přírodou, zejména v říčních oblastech. Jak toho dosáhnout? V první řadě je třeba, aby veškerý stavební rozvoj respektoval přírodní hodnoty a biodiverzitu říčních ekosystémů. Architektonické záměry by měly být navrženy tak, aby se dobře zapojily do krajiny, posílily spojení mezi městem a řekou a zároveň podpořily ekologickou stabilitu. Klíčovým aspektem je využití udržitelných materiálů a technologií. Tato inovativní řešení by měla minimalizovat dopad na životní prostředí a zároveň podporovat ekologickou rovnováhu. Jde o to najít rovnováhu mezi potřebami města a ochranou přírody. A co více, nově vytvořené prostory by měly být navrženy tak, aby byly přístupné a přívětivé pro všechny. To znamená, že by měly být snadno dostupné rodinám s dětmi, seniorům a lidem s omezenou mobilitou. Vytváření takových prostorů a cest nejen zlepšuje kvalitu života ve městě, ale také podporuje inkluzivní a udržitelnou urbanistiku. Tento způsob přístupu k rozvoji stavebnictví a urbanismu je klíčem k vytváření živých, zdravých a harmonických městských prostředí, která respektují a obohacují přírodní krásu říčních krajin. „Je třeba si uvědomit, že i město je krajina. Spolek chce podporovat současný světový trend ke vztahu kulturní krajiny, přírodních fenoménů a města, kterým je tzv. krajinářský urbanismus. A řeka je fenomén, kterým vstupuje krajina do města nejaktivněji. Uvědomíme-li si to, dojde nám nejenom potenciál, ale také zodpovědnost“, doplnil Tomáš Jiránek.

(red),

Foto: Lidé a řeka v Kodani / Pavel Zadrobílek,

Schéma života s řekami v HK / New Visit, 2022

Další články

sponzorováno